زمینه های فعالیت شرکت 

این شرکت با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در سه حوزه فعالیت مینماید.

-مهندسی معکوس، طراحی ، ساخت و بهینه سازی 

-تعمیر و بازیابی قطعات و سامانه ها 

-بازرگانی و تامین قطعات خاص 

برای مطالعه بیشتر