خط و مشی و شعار شرکت :

با توکل به خداوند منان و همت متخصصان عرصه علم و عمل که ایمان، اراده ،  پشتکار، اتحاد و یکپارچگی را در شرکت”حدید صنعت آفاق” چراغ راه خود قرار داده اند برای حل مسائل ، ارتقاء و پیشرفت بن بستی وجود نخواهد داشت یا راهی خواهیم یافت و  یا راهی خواهیم ساخت.

” همت بلند دار که مردان روزگار                 از همت بلند به جایی رسیده اند”