تحقیق و توسعه (Research And Development)

یکی از مهمترین مأموریت ها و اهداف تعریف شده برای مسئولین و کارکنان این شرکت، ثبت هدفمند تجربه ها و اندوخته های علمی و عملی حاصل از فعالیتهای انجام شده در سه حوزه ساخت،  تعمیر و تأمین است که با نگاهی علمی و فناورانه و به منظور دستیابی به علوم و فنون بکار رفته در محصولاتی که با مهندسی معکوس در مسیر ساخت قرار گرفته یا با شناخت قسمتهای گلوگاهی و مهم نسبت به تعمیر و بازیابی آنها اقدام شده است، صورت می پذیرد.

لذا اهمیت رشد و پیشرفت  در مجموعه ها و سازمان ها در کنار  پیشبرد امور جاری، امری ضروری است که این شرکت را برآن داشته تا در جهت تولید علم و توسعه محصولات، پروسه ها و سایر خدمات ارزشمند حرکت نموده و به دنبال تعمیم این تکنولوژی ها در سایر بخش های صنعتی و یا ابداع یک محصول جدید و جایگزینی آن با حفظ شرایط عملکردی و بازدهی و خروجی های لازم باشد.

از این رو مجموعه ی “حدید صنعت آفاق” از انجام پروژه های تحقیقاتی استقبال نموده و با افتخار، تمام توان تجهیزاتی و منابع انسانی متخصص خود را در نیل به اهداف مشتریان و ثمربخشی تحقیقات صورت گرفته، به کارخواهد گرفت.